Monday, September 3, 2012

Penulisanku untuk tugasanku (II): Pendidikan & Pengajaran Seni


Dalam alam persekolahan yang formal sifatnya, tiga perkara yang perlu wujud dalam proses pengajaran dan pembelajaran ialah guru, pelajar dan bilik darjah. Peranan dan tanggungjawab setiap guru tentulah berkisar kepada pelaksanaan menyampaikan ilmu dan pengajaran kepada pelajar yang menjadi khalayaknya. Peranan dan tanggungjawab setiap pelajar pula tentulah untuk menerima ilmu dan pengajaran yang disampaikan. Proses pengajaran dan pembelajaran ini lazimnya berlaku di dalam sebuah ruang khusus iaitu bilik darjah. Syed Ismail Bin Syed Mustapa dan Ahmad Subki Bin Maskon (2010: 99) dalam buku mereka yang berjudul ‘Budaya dan Pembelajaran’ mentakrif bilik darjah seperti berikut

 

‘Bilik darjah sebagai tempat berlakunya proses pengajaran dan pembelajaran, merupakan tempat yang terpenting di sekolah. Bilik darjah juga merupakan medan perjuangan utama kerjaya seorang guru.’

(Syed Ismail Bin Syed Mustapa & Ahmad Subki Bin Maskon, 2010: 99)

 

Sudah terang lagi bersuluh bahawa medan utama perjuangan seorang guru adalah bilik darjahnya. Bilik darjah yang dimaksudkan bukan sekadar merujuk kepada fizikal sesebuah bilik darjah tetapi paling utama ialah pelajar-pelajar yang mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah itu. Syed Ismail Bin Syed Mustapa dan Ahmad Subki Bin Maskon (2010: 99) menyatakan bahawa pengurusan fizikal bilik darjah yang dinamik mampu membangunkan keempat-empat aspek dalam diri pelajar iaitu jasmani, intelek, emosi dan rohani pelajar. Chua Tee Teo dalam artikel beliau yang berjudul ‘Helping Bored Children: The Dawn of Spiritual Intelligence’ turut memperkatakan bahawa pembangunan menyeluruh seseorang individu melibatkan keempat-empat aspek iaitu jasmani, intelek, emosi dan rohani.

 

‘Holistic development may be classified into the four main areas of intellect (mind), emotions (heart), physical heart (body), and morality or spirituality (soul/spirit) (Teo, 2000).’      

            (Chua Tee Teo, 2002: 27)

 

Dalam pengurusan bilik darjah, salah satu perkara asas yang perlu diterapkan dalam diri setiap pelajar ialah disiplin. Namun untuk mencapai nilai ini, para pelajar hendaklah dibentuk dan dicorak ke arah itu. Atas dasar itu, seorang guru haruslah mampu mengurus pelajar-pelajar semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung di dalam bilik darjah. Tidak kira sama ada guru itu mengajar Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Matematik, Sains, Pendidikan Seni Visual atau mata pelajaran yang lain. Namun, boleh dikatakan bahawa guru Pendidikan Seni Visual mempunyai dinamik untuk membentuk dan mencorak jati diri pelajar agar menjadi individu yang berdisiplin kerana mata pelajaran Pendidikan Seni Visual itu sendiri mengandungi falsafah dan nilai yang sangat dekat di hati. Pendapat penulis dapat disokong dengan pernyataan Mohd Johari Ab. Hamid (2004: 33) dalam bukunya yang berjudul ‘Falsafah dan Kritikan Seni’ iaitu

 

‘Sama ada disedari atau tidak, Pendidikan Seni Visual sudah disemai kepada semua generasi sejak dari awal kanak-kanak lagi sehingga ke peringkat dewasa. Seni bukan sahaja mengajar manusia menghayati keindahan, kecantikan atau sebagainya tetapi memupuk nilai-nilai estetika dan nilai-nilai kemuliaan dalam diri manusia. Seni harus dilihat sebagai subjek yang mampu ‘mengubati’ permasalahan yang berlaku dalam jiwa manusia’. 

 

Kamus Dewan Edisi Keempat (2005: 1452-1453), mendefinisikan seni dengan cakupan yang luas iaitu karya (sajak, lukisan, muzik, dan lain-lain) yang dicipta dengan bakat (kecekapan) atau hasil daripada sesuatu ciptaan. Selain itu, seni juga ditakrif sebagai kebolehan mencipta sesuatu (lukisan, ukiran dan lain-lain) yang indah-indah. Oleh sebab seni adalah bidang yang luas, salah satu kategori seni yang akan disentuh oleh penulis ialah seni visual. Istilah seni visual digunakan untuk merujuk kepada karya-karya indah yang dapat dinikmati atau dihayati oleh deria penglihatan. Chang Hon Woon (2008: xv) iaitu seorang guru siswazah yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual ada menerangkan secara ringkas tentang pengertian seni visual atau dikenali juga sebagai seni tampak dalam buku beliau yang berjudul ‘Teori Seni Visual Edisi Kedua’ iaitu

 

‘Seni visual atau seni tampak merupakan salah satu daripada cabang seni. Seni visual terdiri daripada karya dua dimensi (lukisan, catan, cetakan, seni grafik) dan karya tiga dimensi (arca, anyaman, tembikar), yang lazimnya dihayati serta dinikmati oleh deria penglihatan.’

     (Chang Hon Woon, 2008:  xv)

 

Dalam hal ini, peranan dan tanggungjawab guru Seni Pendidikan Visual (PSV) boleh dikatakan lebih menyerlah dibandingkan dengan guru-guru yang mengajar mata pelajaran lain. Dalam usaha menggerakkan pelajar menghasilkan karya-karya seni visual, guru PSV sebenarnya perlu terlebih dahulu mengenal pasti minat pelajar kerana kecintaan mereka kepada sesuatu adalah motivasi utama untuk pelajar. Sekalipun pelajar tidak berminat dengan mata pelajaran PSV, mereka tidak harus terus dimarahi apatah lagi dihukum. Sebaliknya, guru PSV perlu bijak dan kreatif dalam menarik minat pelajar untuk menghasilkan karya seni yang berkait rapat dengan minat atau kecintaan mereka. Pelajar tidak perlu dipaksa atau digesa agar mereka tidak berasa tertekan atau terkongkong. Memadailah andai guru dapat mengenal pasti minat mereka sebagai permulaan.

 

Berdasarkan pengetahuan guru PSV tentang minat pelajar, guru PSV perlu bijak dan kreatif dalam mengolah set induksi sesebuah pelajaran. Set induksi seperti yang difahamkan oleh Syed Ismail Bin Syed Mustapa dan Ahmad Subki Bin Maskon (2010: 112) dalam buku mereka yang berjudul ‘Budaya dan Pembelajaran’ merujuk kepada beberapa minit pertama suatu perkara itu diperkenalkan kepada para pelajar dengan tujuan menarik perhatian dan menimbulkan minat mereka terhadap isi pengajaran. Lantas, kejayaan pertama yang penting bagi guru PSV terletak pada set induksi yang pelbagai dan berkesan. Guru PSV boleh menayangkan klip video, memperdengarkan lagu, memperlihatkan gambar, menyediakan kuiz atau permainan, membuat persembahan dan sebagainya. Tentulah bahan yang digunakan sebagai set induksi perlu berhubungan rapat dengan minat pelajar dan berkaitan dengan isi pelajaran.

 

Pengetahuan guru PSV tentang Teori Kecerdasan Pelbagai[1] yang dipelopori oleh Howard Gardner pasti akan membantu guru yang mempunyai khalayak yang ramai dan berbeza-beza minat dan kecerdasan. Set induksi yang menarik tentulah perlu menggabungkan beberapa perkara yang diminati pelajar dan beberapa kecerdasan yang dimiliki pelajar. Lachlan E.D. Crawford (2002: 2) dalam artikel beliau yang berjudul ‘Towards an Ability Driven Education System in Singapore:  Problems and Opportunities’ memaparkan lapan dimensi kecerdasan iaitu kecerdasan verbal linguistik, kecerdasan logik matematik, kecerdasan visual ruang, kecerdasan kinestetik, kecerdasan muzik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan naturalis.

 

Isi pelajaran yang disampaikan oleh guru PSV hendaklah memperkayakan lagi minda dan emosi pelajar dengan ilmu, pengetahuan dan pengalaman bermula daripada yang mudah kepada yang lebih kompleks bersesuaian dengan keupayaan pelajar. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran ini, hubungan dua hala antara guru PSV dan pelajar haruslah berlaku agar minat murid yang telah berjaya ditarik melalui set induksi dapat dikekalkan. Dalam proses menyampaikan isi pelajaran, kemahiran guru dalam berinteraksi amat perlu dan sebaik-baiknya, proses ini seharusnya berpusatkan pelajar dan bukan guru semata-mata. Guru harus membuka ruang dan peluang kepada pelajar untuk melaksanakan sesuatu kerja seni berdasarkan minat dan kreativiti mereka. Guru PSV tidak harus menjadikan kerja seni sebagai alat untuk menghukum atau mendenda. Di samping melibatkan pelajar dalam interaksi dan aktiviti yang dijalankan, galakan dan pujian hendaklah diberikan kepada pelajar agar mereka rasa dihargai. Perkara ini adalah peneguhan positif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Andai kata, pelajar menimbulkan masalah dan menggugat disiplin dalam kelas, guru PSV tidak harus menghukum pelajar serta-merta apatah lagi mendenda mereka dengan menyuruh mereka menghasilkan karya-karya seni.

 

Guru PSV hendaklah berkelakuan matang, tenang dan profesional dalam menghadapi cabaran ini. Peneguhan positif hendaklah diberi melalui teguran dan dendaan yang tidak bertujuan membalas dendam atau memalukan pelajar kerana tentunya perkara ini akan semakin memburukkan keadaan dan menjejas emosi pelajar. Bak kata pepatah Melayu, ‘Marah itu parah’. Lantas, guru PSV perlu bijak mengurus emosi terlebih dahulu agar tidak membina jurang dengan pelajar. Bahan-bahan pengajaran dan pelajaran seperti klip video yang lucu, lagu yang menghiburkan, lukisan yang mengagumkan dan lain-lain dapat dimanfaatkan untuk merehatkan minda dan menenangkan emosi pelajar serta guru selagi bahan-bahan itu mempunyai nilai dan unsur pengajaran.

 

Seorang guru PSV, Encik Firdaus yang telah lima tahun menjalankan bengkel-bengkel seni dan motivasi di sekolah-sekolah rendah dan menengah di Singapura menyatakan bahawa mata pelajaran PSV mempunyai faktor didikan terhadap jasmani, emosi, intelek dan rohani individu. Setiap tugasan seni melibatkan kerja tangan dan tumpuan mata sekaligus mengasah kekreatifan minda. Emosi dan rohani terdidik agar bersabar, tekun dan tidak putus asa terhadap percubaan-percubaan yang kurang memuaskan hati hinggalah terhasil kerja seni yang indah. Pada pandangan Encik Firdaus, proses inilah yang mendidik para pelajar untuk mendisiplinkan diri. Apabila terdapat pelajar yang menimbulkan masalah disiplin, Encik Firdaus tidak serta-merta menghukum apatah lagi mendenda mereka dengan menyuruh mereka menghasilkan karya-karya seni. Sebaliknya, Encik Firdaus mendekati dan mengambil berat tentang mereka agar komunikasi dua hala antara guru PSV dengan pelajar dapat dipelihara. Encik Firdaus berpendapat bahawa guru PSV hendaklah mengenal pasti punca permasalahan yang dihadapi pelajar. Pelajar yang bermasalah tidak harus diketepikan kerana mereka perlu perhatian dan bimbingan dalam hidup.

 

Selain itu, Encik Firdaus menyemai semangat setiakawan dan sikap bekerjasama iaitu esprit de corp dalam kalangan pelajar-pelajarnya kerana berpendapat bahawa setiap pelajar mempunyai bakat dan keistimewaan yang berbeza. Melalui kerja berkumpulan, bakat dan keistimewaan individu yang berbeza-beza digabungkan dan perkara ini menghasilkan sinergi. Kerja kumpulan yang dikendalikan oleh Encik Firdaus biasanya diwakili empat orang individu yang mempunyai peranan penting untuk melengkapkan kerja seni mereka berdasarkan bakat dan keistimewaan masing-masing. Keempat-empat individu ini akan melalui proses perbincangan awal yang dipantau oleh Encik Firdaus sendiri. Perbincangan awal ini akan melibatkan proses mengenal pasti kemampuan, kesanggupan dan tugas setiap individu. Sebagai contoh adalah projek lukisan dinding di salah sebuah sekolah menengah yang perlu dipikul tanggungjawab itu oleh pelajar secara berkumpulan. Lantas, dalam pembahagian peranan dan tanggungjawab, individu A telah ditugaskan untuk merangka draf lukisan kerana individu A dikenal pasti mempunyai bakat melukis yang menyerlah. Individu B pula ditugaskan untuk mengurus bahan-bahan yang diperlukan agar projek mereka dapat dilaksanakan dengan lancar. Individu C pula ditugaskan untuk mengambil gambar dan merakam video untuk menyiapkan pembentangan dalam bentuk Powerpoint agar proses gerak kerja mereka dapat didokumentasikan dan dikongsi bersama rakan-rakan sekelas. Individu D yang cekap berbahasa pula ditugaskan untuk membantu menyiapkan persembahan Powerpoint di samping tampil di hadapan kelas sebagai penyampai sewaktu pembentangan kumpulan mereka dijalankan. Namun, tugasan paling utama iaitu melukis dan mengecat dinding itu dilaksanakan bersama-sama.

 

Begitulah Encik Firdaus menerapkan disiplin bekerjasama dalam kalangan pelajar. Setiap pelajar diberi kepercayaan untuk memikul peranan tertentu agar sikap tanggungjawab dapat dipupuk. Perkara paling penting, setiap pelajar sekalipun yang mempunyai masalah disiplin tidak diketepikan agar mereka masih dapat merasakan bahawa diri mereka diperlukan dan dapat menyumbang kepada kejayaan sesebuah projek seni. Secara langsung, Encik Firdaus telah membuktikan bahawa Teori Kecerdasan Pelbagai yang dipelopori oleh Howard Gardner terlaksana melalui kerja berkumpulan yang dipantau sebegini.

 

Sebagai kesimpulan, mata pelajaran PSV sebenarnya mampu membentuk individu-individu yang terbina emosi, jasmani, rohani dan intelek mereka kerana pelbagai kemahiran dapat diasah melalui mata pelajaran ini. Peranan dan tanggungjawab guru PSV untuk melahirkan individu-individu yang berdisiplin dan berbakat dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan andai guru PSV terlebih dahulu peka terhadap minat dan bakat pelajar agar potensi mereka dapat digilap. Antara perkara paling penting, guru PSV perlu bijak mengendalikan emosi diri sendiri dan emosi pelajar agar mereka sentiasa diberi galakan dan teguran positif kerana perkara itu lebih berkesan sedangkan hukuman dan dendaan tanpa hikmah mampu mematahkan semangat pelajar dalam melaksanakan kerja-kerja seni. Bak kata pepatah Inggeris[2] iaitu ‘Making and appraising are both… of equal and fundamental importance in art education: each is important in itself.’BIBLIOGRAFI


Chang Hon Woon. (2008). Teori Seni Visual Edisi Kedua. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Chua Tee Teo. (2002). Helping Bored Children: The Dawn of Spiritual Intelligence. Review of Educational Research and Advances for Classroom Teachers, 21 (1), 25-33.

Kamus Dewan Edisi Keempat. (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Lachlan E.D. Crawford. (2002). Towards an Ability-Driven Education System in Singapore: Problems and Opportunities. Review of Educational Research and Advances for Classroom Teachers, 21 (1), 1-12.

Mohd Johari Ab. Hamid. (2004). Falsafah dan Kritikan Seni. Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Syed Ismail Syed Mustapa & Ahmad Subki Maskon. (2010). Budaya dan Pembelajaran. Penerbitan Multimedia Sdn Bhd.[2] Dipetik daripada Falsafah dan Kritikan Seni, 2004, Penerbit Universiti Pendidikan Sultan Idris, hlm. 220.

No comments:

Post a Comment