Saturday, January 12, 2013

Algebra. Al-Jabr. Al-Khawarizmi.

Algebra.

Istilah matematik yang berasal daripada bahasa Arab, al-jabr.

Istilah ini dipinjam oleh bahasa Inggeris sebagai algebra.

Pada kurun ke-9, al-Khawarizmi dari Arab telah menghasilkan sebuah buku matematik yang berjudul al-Jabr wa al-Muqabalah.

Perkataan al-jabr mula digunakan sejak 820 tahun Masihi.

Al-jabr bermaksud 'menukar tempat kuantiti suatu persamaan dari kiri ke kanan atau sebaliknya'.

Sumber: Chong Mun Wah. (1997). Kamus Etimologi Bahasa Melayu. Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

No comments:

Post a Comment