Sunday, June 10, 2012

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Esok merupakan hari peperiksaan kedua bagiku.

Modul Pendidikan dan Pengajaran Seni.

Ulangkaji pelajaran sedang berlangsung di dalam bilik C403.

Berikut merupakan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang telah kuhafal:

'Pendidikan di Malaysia
adalah suatu usaha berterusan
ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan
yang seimbang dan harmonis
daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan.

Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri
serta
memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.'


Berdasarkan kertas peperiksaan yang lalu, soalan ini dikemukan dalam Soalan Wajib dengan nilai 2 markah kerana soalan-soalan yang dikemukakan adalah soalan berstruktur.

Sedangkan usaha menghafalnya mengambil masa 2 hari.

:)

Namun begitu, Dr Hamid menyatakan bahawa kertas peperiksaan bagi modul ini pada kali ini mengandungi 4 soalan esei dan kami perlu memilih dan menjawab 2 soalan esei.

Bukan soalan berstruktur.....

:(No comments:

Post a Comment